MAKOTO kiln

easy to wash, easy to use tablewares.